Zwroty i reklamacje

Uwaga! Poniższe dokumenty mogą być nieaktualne! Jeśli jesteś właścicielem tego sklepu - zaloguj się do panelu i przedłuż ważność aplikacji Shoper Regulaminy, aby mieć zawsze aktualne dokumenty.

PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Kamet, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego w formie pisemnej pocztą lub w formie elektronicznej pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie Internetowej.
 1. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Kamet zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kamet został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 1. Zwrotu płatności Kamet dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Sprzedawca prosi o zwracanie Produktu na adres: jego siedziby podany w §2 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Kamet o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. Konsument decyduje, jaką drogą zwróci Produkt Sprzedawcy. Z uwagi na wymiary i wagę Produktu skorzystanie przez Konsumenta z firmy trudniącej się profesjonalnie dostarczaniem przesyłek może wiązać się ze sporymi kosztami i wymogiem tej firmy umieszczenia Produktu na palecie/opakowań ochronnych. Koszt palety EURO wynosi kilkadziesiąt złotych. Celem minimalizowania kosztów zwrotu zaleca się zachowanie opakowania dostarczonego przez Sprzedawcę wraz z Produktem. Sprzedawca nie wymaga jednak zwrotu Produktu w oryginalnym opakowaniu. Szacowane koszty zwrotu Produktu z wykorzystaniem firmy profesjonalnie dostarczającej przesyłki wahać się mogą w zależności od wagi i wymiarów zakupionego modelu Produktu (waga i wymiary Produktu widnieją na Karcie Technicznej Produktu) i odległości do miejsca siedziby Sprzedawcy a także wybranej firmy od stu kilkudziesięciu do czterystu złotych brutto.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (np. opatrzona na żądanie Klienta numerem budynku) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Kamet nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

JAKOŚĆ TOWARÓW. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować Hova Box bez wad (sprzedać Klientowi wolny od wad Produkt zgodny z Zamówieniem i dokonać jego prawidłowego montażu).
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wyłącza się niniejszym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu ustawowej rękojmi w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 1. Wada fizyczna polega na niezgodności Hova Box z Umową lub nieprawidłowym montażu Produktu w miejscu wskazanym przez Klienta.
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta będącego Konsumentem (odbioru) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Hova Box w tej samej chwili.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej, jeżeli Hova Box ma wadę Klient będący Konsumentem może:
  • żądać wymiany Hova Box na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, przy czym Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Hova Box w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów;
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Hova Box na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Hova Box był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Hova Box na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Hova Box z wadą pozostaje do wartości Hova Box bez wady.
 1. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Hova Box na wolny od wad albo zamiast wymiany Hova Box żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 1. Klient nie może odstąpić od Umowy z powodu wad, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania Hova Box, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Hova Box. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania Hova Box, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Hova Box albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Hova Box.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania zamontowanego Hova Box Klientowi będącego Konsumentem.
 1. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Hova Box na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust.9 powyżej.
 1. W terminach określonych w ust. 9 i 10 może zostać złożone przez Konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Hova Box. Jeżeli Klient, będący Konsumentem, żądał wymiany Hova Box na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany lub usunięcia wady.
 1. Sprzedawca udziela wszystkim Klientom gwarancji jakości na Produkty zgodnie z Kartą Gwarancyjną Produktu dostarczoną wraz z Produktem, dostępną także na Stronie Sklepu Internetowego.
 1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za usterki i problemy Hova Box wynikłe wskutek: 
  • nieprawidłowego zastosowania i obsługi Produktu, w szczególności niezgodnego z jego przeznaczeniem;
  • niewłaściwego, niedbałego lub nieprawidłowego użytkowania Produktu – tj. użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkowania Produktu;
  • nieprawidłowego doboru Produktu do warunków użytkowania;
  • braku konserwacji Produktu w sposób określony w instrukcji użytkowania Produktu;
  • napraw Produktu lub ingerencji w Produkt dokonanych przez Klienta bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Kamet lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Kamet;
  • uszkodzenia lub wadliwego działania Produktu z przyczyn nie leżących po stronie Kamet, w szczególności spowodowanych: uszkodzeniem mechanicznym, niestabilnością podłoża czy też innymi czynnikami zewnętrznymi;
  • demontażu Produktu;
  • modyfikacji lub prób modyfikacji Produktu;
  • instalacji w lub na Produkcie elementów (np. mechanizmów) obcych;
  • zużycia będącego następstwem normalnego korzystania z Produktu;
  • naturalnego działania środowiska naturalnego, w tym wody, soli, ługów, kwasów (w tym działania korozji, z zastrzeżeniem korozji perforacyjnej);
  • braku przestrzegania Instrukcji Eksploatacji Produktu;
  • działania siły wyższej.
 1. Nie uznaje się za wadę Hova Box ograniczonej rozbieżności w zakresie koloru, wykończenia, wymiarów, składu, itp., która jest dopuszczalna w branży, lub której nie można uniknąć ze względów technicznych, w szczególności nie jest wadą odbarwienie struktury lakierniczej wynikłej podczas procesu produkcyjnego, która nie przekracza 5% powierzchni Produktu.
 1. Wszelkie reklamacje związane z Hova Box lub realizacją Umowy lub korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w §2 Regulaminu.
 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz dostarczyć dokumentację zdjęciową problemu. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
  • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • określenie żądania Klienta,
  • danych do kontaktu z osobą składającą reklamację/Klientem.
 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji.
 1. Klient zobowiązany jest udostępnić Hova Box w miejscu jego montażu w celu ustalenia zasadności reklamacji i dokonania ewentualnych napraw/wymian.
 1. Kamet informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wszczyna się na wniosek złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Więcej o zasadach funkcjonowania sklepu znajdziesz w sekcji Regulamin Sklepu Hova Box tutaj

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl