Regulamin i ogólne warunki Sklepu Hova Box

Uwaga! Poniższe dokumenty mogą być nieaktualne! Jeśli jesteś właścicielem tego sklepu - zaloguj się do panelu i przedłuż ważność aplikacji Shoper Regulaminy, aby mieć zawsze aktualne dokumenty.

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu znajdującego się na stronie internetowej sklep.hova.design prowadzonego przez spółkę Kamet S.A. z siedzibą w Reńskiej Wsi, pod adresem ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374967, NIP: PL7491946930, kapitale zakładowym: 262.064,00 zł w całości opłaconym („Sklep Internetowy”), w tym: 

 • warunki i zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży Produktów (Hova Box), 
 • w tym prawa i obowiązki stron takiej umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego, jak również wykonywania prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta;
 • warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym m.in. zasady utworzenia i korzystania z konta i korzystania z jego funkcjonalności.

SPIS TREŚCI

 1. Definicje
 2. Dane Kontaktowe Sprzedawcy
 3. Postanowienia ogólne
 4. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego
 5. Zawieranie Umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 6. Cena i płatności
 7. Dostawa i montaż Hova Box
 8. Prawo odstąpienia
 9. Jakość i reklamacje
 10. Dane osobowe
 11. Zastrzeżenia
 12. Postanowienia końcowe

 

1. DEFINICJE

SPRZEDAWCA lub KAMET oznacza spółkę Kamet S.A. z siedzibą w Reńskiej Wsi, pod adresem Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374967, NIP: PL7491946930, o kapitale zakładowym: 262.064,00 złotych w całości opłaconym;

HOVA BOX lub PRODUKT oznacza produkt oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, który jest przedmiotem Umowy;

HASŁO oznacza ciąg liter, cyfr lub innych znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

KLIENT oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą może zostać zawarta Umowa;

KONSUMENT oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

KONTO KLIENTA oznacza oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta panel kliencki w Sklepie Internetowym, w którym gromadzone są informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie Internetowym, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji;

KOSZYK narzędzie systemowe (funkcjonalność) Sklepu Internetowego ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert na Produkty w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego Produktu;

NEWSLETTER  oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegającą na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail;

OPERATOR PŁATNOŚCI instytucja płatnicza pośrednicząca pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w dokonywaniu płatności, tj: Pay Pro S.A. z  siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014;

PRZEDSIĘBIORCA oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

REGULAMIN oznacza niniejszy regulamin;

REJESTRACJA oznacza przeprowadzenie określonej w Regulaminie procedury założenia Konta i zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych dotyczących korzystania funkcjonalności Konta;

SKLEP INTERNETOWY oznacza sklep internetowy prowadzony przez Kamet zamieszczony na Stronie Internetowej;

STRONA INTERNETOWA oznacza stronę internetową www.sklep.hova.design lub www.hova.design i wszystkie ich podstrony;

USŁUGI usługi, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu świadczone przez Kamet drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego;

TRWAŁY NOŚNIK oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

UMOWA oznacza umowę zawartą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem jest sprzedaż Hova Box przez Sprzedawcę Klientowi i montaż Hova Box przez Sprzedawcę w miejscu wskazanym przez Klienta;

ZAMÓWIENIE  oznacza oświadczenie Klienta złożone elektronicznie w Sklepie Internetowym o zawarciu Umowy (nabycia Hova Box), stanowiące przyjęcie oferty Kamet.

 

2. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY

Adres Sprzedawcy: ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@hova.design Numer telefonu Sprzedawcy: +48 600 429 735

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO: 

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz Usług świadczonych przez Kamet za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Kamet oraz osób trzecich.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków technicznych:
  • posiadania przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu,
  • zapewnienia w/w urządzeniu dostępu do Internetu;
  • używania przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki Cookies.
 3. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Kamet, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Kamet prowadzoną w ramach Sklepu Internetowego, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, publikowaniu materiałów prasowych, publicystycznych lub wizerunków.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności na szkodę innych Klientów.
 6. Zakazane jest umieszczanie w Sklepie Internetowym treści mających charakter bezprawny, w tym:
  • naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  • naruszających dobra osobiste Kamet lub osób trzecich;
  • sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;
  • mających charakter pornograficzny;
  • innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 7. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w Sklepie Internetowym prowadzonym Kamet przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia.

4.  USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Kamet świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną nieodpłatnie Usługi:
  • utworzenie i prowadzenie Konta Klienta, które polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych;
  • korzystanie z formularza kontaktowego, która polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Kamet;
  • umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka; umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego; umożliwienie składania Zamówień i zawierania Umów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  • prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  • wraz z wdrożeniem przez Kamet na Stronie Internetowej zapisu na dystrybucję Newslettera - otrzymywanie Newslettera, która to usługa umożliwia wszystkim zainteresowanym Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowych produktach, usługach lub promocjach w ofercie Kamet.
 1. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie Internetowym Usług (zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.  
 1. Kamet jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usług lub też wypowiedzenia (bez zachowania okresu wypowiedzenia) zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
  • Klient poda dane żądane przez Kamet niezgodnie z rzeczywistością;
  • Kamet uprzednio rozwiązał umowę o świadczenie Usług z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient;
  • zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa Kamet wykorzystana będzie do celów niezgodnych z jej charakterem i przeznaczeniem, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Klienta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający prowadzenie Sklepu Internetowego lub korzystanie z niego przez innych Klientów;
  • zachodzi obawa, że przy korzystaniu z Usług wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam;
  • Klient korzystał uprzednio z Usług Kamet w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub umożliwił korzystanie z Usług innym osobom;
  • Klient naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z Usług prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.
 1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest przez Kamet z Klientem, który dokonał Rejestracji na czas nieoznaczony.
 2. Klient niedokonujący Rejestracji korzysta z Usług przez czas korzystania ze Sklepu Internetowego (Umowa o świadczenie Usług na czas określony). Wszystkie z Usług, poza Usługą Konta, nie wymagają Rejestracji.Konta Klientów prowadzone są wyłącznie dla osób fizycznych, przy czym w ramach Konta Klienta osoba fizyczna może składać zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność do czynności prawnych (np. spółki) jeśli jest upoważniona do reprezentowania takiej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność do czynności prawnych (podając dane tej osoby jako dane rozliczeniowe/ dane nabywcy Hova Box). W takim wypadku stroną Umowy i nabywającym Produkt jest wskazana w Zamówieniu jako nabywca Hova Box osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych i taka osoba staje się Klientem w rozumieniu zapisów Regulaminu mających zastosowanie do Umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 • Uwaga: w takim wypadku zamówienie może składać taka osoba fizyczna:
 • jako członek organu nabywcy Hova Box (musi mieć jednoosobową reprezentację)
 • jako prokurent przedsiębiorcy (nabywcy Hova Box)
 • jako  pełnomocnik nabywcy Hova Box ( np. pracownik, lub osoba posiadająca upoważnienie do nabywania w imieniu innej osoby)
 1. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu najpóźniej z chwilą zamknięcia przez Kamet Sklepu Internetowego, o czym Kamet poinformuje Klientów posiadających Konto z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 1. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Kamet 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Kamet zastrzega możliwość wprowadzenia przerw w świadczeniu tych Usług w celach technicznych. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu Internetowego. Kamet podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Sklepu Internetowego i aby ich łączny czas trwania nie przekroczył 10 godzin w skali miesiąca.
 1. Kamet zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług, o czym poinformuje Klientów, którzy założyli Konto w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać nieodpłatnej Rejestracji. W celu korzystania z Usługi Konta konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Kamet na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Kamet poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 1. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego zaleca się by Klienci stosowali właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia (w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet).
 1. Klient ma możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika facebook.com lub google.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na odpowiednio: stronę internetową facebook.com lub google.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika w tych portalach. Po dokonaniu autoryzacji na stronie odpowiednio facebook.com lub google.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na odpowiednio facebook.com lub google.com. Nazwa użytkownika do serwisu facebook.com ani do serwisu google.com oraz jego hasło nie są rejestrowane ani przechowywane przez Sprzedawcę.
 1. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 1. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Kamet wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Kamet lub przewidywanych kategoriach odbiorców tych danych. 
 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Kamet umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Kamet stosownego oświadczenia Klienta.
 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie utworzenia Konta Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu funkcjonalności Konta Klienta.
 1. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Kamet zostanie ono usunięte w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.
 1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Kamet może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w sytuacjach wskazanych w Regulaminie.
 1. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Kamet stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Kamet z oświadczeniem woli Klienta. Kamet wypowiada umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 1. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz Kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Kamet.
 1. Konto jest niezbywalne. Z Konta może korzystać tylko osoba, której prawdziwe dane Klienta zostały podane podczas Rejestracji. Zakazane jest udostępnianie Konta do używania osobom trzecim.
 1. Z chwilą wdrożenia przez Kamet Newslettera z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej i wyrazi stosowne zgody na otrzymywanie informacji na podany adres e-mail. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter na czas nieoznaczony, przy czym umowa zostać może rozwiązana przez Klienta w każdej chwili zgodnie z ust. 26 poniżej.
 1. Kamet określa samodzielnie częstotliwość dystrybucji Newslettera przesyłany jest przez Kamet do wszystkich Klientów, którzy dokonali jego zamówienia w drodze subskrypcji zgodnie z ust. 23 powyżej. 
 1. Każdy Newsletter kierowany do zamawiającego Klienta zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 1. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych, w przypadku naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta lub osobę działającą na jego zlecenie zabezpieczeń Strony Internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do ustalenia okoliczności stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Kamet zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W wypadku potwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3 Kamet jest uprawniony do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Postępowanie wyjaśniające nie powinno trwać dłużej niż 14 dni.
 1. Kamet nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w świadczeniu Usług spowodowane: 
  • nieprawidłowym użytkowaniem Sklepu Internetowego przez Klienta, w tym jego niedozwoloną modyfikacją,
  • wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Klienta lub
  • siłą wyższą

5.  ZAWIERANIE UMÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej stanowią ofertę Sprzedawcy (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) zawarcia Umowy dotyczącej zamieszczonego w Sklepie Internetowym Produktu. Oferta w Sklepie Internetowym dotyczy jedynie Umów zawieranych i realizowanych na terytorium Polski.
 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 1. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej, kompletuje Zamówienie wybierając w Sklepie Internetowym Produkt oraz jego parametry, w szczególności typ, kolor, informacje o podłożu, w którym ma być zamontowany, adres montażu na terytorium Polski oraz opcjonalnie wybrany numer budynku, do umieszczenia na Produkcie. Sprzedający informuje, że nie umieszcza na Produkcie nazw ulic, imion, nazwisk ani nazw.
 1. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na Stronie Internetowej komunikaty i inne informacje.
 1. Dodanie wybranego Produktu do Koszyka następuje przez wybór polecenia "do koszyka" pod danym Produktem. Po skompletowaniu całości Zamówienia w Koszyku i wskazaniu w „koszyku” formy płatności, Klient składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, co następuje poprzez przyciśnięcie na Stronie Internetowej przycisku „Zamawiam”. Złożenie Zamówienia równoznaczne jest z przyjęciem przez Klienta na siebie obowiązku zapłaty.
 1. Przed złożeniem zamówienia Klient musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności, o której mowa w §10 Regulaminu. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, o której mowa w §10 Regulaminu, Klient potwierdza przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia. Formularz Zamówienia nie zostanie wysłany bez takiego potwierdzenia.
 1. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie brutto za wybrany Produkt, jak też o wszystkich ewentualnych dodatkowych kosztach, które jest zobowiązany ponieść w związku z Umową. Koszty transportu do miejsca montażu w Polsce oraz montażu są zawarte w cenie Produktu.
 1. Umowa jest zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia.
 2. Umowa jest zawierana pod warunkiem rozwiązującym, którym jest brak wpłaty 100% ceny Produktu wskazanej w Zamówieniu w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. O rozwiązaniu Umowy (anulowaniu Zamówienia) Sprzedawca zawiadomi Klienta.
 1. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania Zamówienia. W potwierdzeniu otrzymania Zamówienia Sprzedawca potwierdza Klientowi na Trwałym Nośniku potwierdzenie zawarcia Umowy i istotne warunki Umowy.

6. CENA I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Cena stanowi całość wynagrodzenia Sprzedawcy (za sprzedaż, dostarczenie i montaż Hova Box).
 3. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Hova Box:
  • tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy wykonany samodzielnie przez Klienta;
  • płatność kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności
  • Przelewy 24 obsługiwany przez Operatora Płatności (system płatności realizuje płatności kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro).
 1. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 24 godzin od daty złożenia Zamówienia. 
 1. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 1. Klient, nie będący Konsumentem, dokonując zakupów w Sklepie Internetowym akceptuje otrzymywanie faktur elektronicznych na podany adres e-mail. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

7. DOSTAWA I MONTAŻ HOVA BOX

 1. Hova Box są wytwarzane przez Kamet na indywidualne zamówienie w ramach rodzajów modeli dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego, stąd czas potrzebny na ich wyprodukowanie Produktu wynosi min. 6 tygodni.
 1. Sprzedawca realizuje dostawę i montaż Hova Box wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa i montaż realizowana jest w miejscu wskazanym przez Klienta. Kamet nie dopuszcza nabycia Produktu bez montażu.
 1. W Zamówieniu Klient powinien wskazać, jaki jest rodzaj podłoża, w którym ma być zamontowany Hova Box i samodzielnie zweryfikować, zgodnie z ofertą dostępną na Stronie Internetowej, które modele Hova Box dedykowane są wskazanemu w Zamówieniu podłożu. W celu potwierdzenia dokładnego miejsca i terminu montażu Sprzedawca skontaktuje się z Klientem po otrzymaniu pełnej płatności ceny Produktu.
 1. Klient zobowiązany jest wskazać miejsce montażu Hova Box, którym zgodnie z prawem może dysponować na te cele (położone na nieruchomości, co do której przysługuje mu tytuł prawny umożliwiający zgodne z prawem zamontowanie Hova Box w tej lokalizacji) Zaleca się, by Klient przekazał Sprzedawcy zdjęcia lokalizacji, gdzie ma nastąpić montaż.
 1. Czas realizacji Umowy wskazany jest w ofercie dotyczącej Produktu na Stronie Internetowej lub potwierdzeniu Zamówienia i liczony jest w tygodniach od daty otrzymania pełnej płatności ceny wskazanej w Zamówieniu.
 1. W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamówił Produkty o różnym terminie realizacji lub opłacił elementy Zamówienia w różnych terminach Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie.
 1. Montaż Hova Box prowadzi do nierozłącznego połączenia Hova Box z podłożem. Nie jest możliwe zmienianie lokalizacji montażu.
 1. Przed upływem terminu na realizację Zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dokładnego terminu montażu.
 1. Klient obowiązany jest wskazać i udostępnić Sprzedawcy miejsce montażu z umówionym terminie w godzinach roboczych (między godziną 8 a 20).
 1. Klient obowiązany jest zbadać dostarczony Hova Box wraz z dostawą, a następnie zamontowany Hova Box po montażu i protokolarnie odebrać Hova Box i jego montaż w dniu zakończenia jego montażu. Przed dokonaniem montażu Kamet może zażądać protokolarnego zaakceptowania dostarczonego Produktu.
 1. Produkt, który nie może być dostarczony Klientowi lub zamontowany z przyczyn leżących po stronie Klienta w ustalonym czasie, będzie przechowywany przez Kamet na koszt i ryzyko Klienta. Kamet na prawo odstąpić od Umowy dotyczącej Produktu w terminie kolejnych 90 dni od terminu dostawy wskazanego w potwierdzeniu Zamówienia i żądać odszkodowania za niewykonanie tej Umowy przez Klienta, w szczególności w wysokości kosztów związanych z realizacją dostawy lub próby montażu tego Produktu.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Kamet, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego w formie pisemnej pocztą lub w formie elektronicznej pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie Internetowej.
 1. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Kamet zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kamet został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 1. Zwrotu płatności Kamet dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Sprzedawca prosi o zwracanie Produktu na adres: jego siedziby podany w §2 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Kamet o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. Konsument decyduje, jaką drogą zwróci Produkt Sprzedawcy. Z uwagi na wymiary i wagę Produktu skorzystanie przez Konsumenta z firmy trudniącej się profesjonalnie dostarczaniem przesyłek może wiązać się ze sporymi kosztami i wymogiem tej firmy umieszczenia Produktu na palecie/opakowań ochronnych. Koszt palety EURO wynosi kilkadziesiąt złotych. Celem minimalizowania kosztów zwrotu zaleca się zachowanie opakowania dostarczonego przez Sprzedawcę wraz z Produktem. Sprzedawca nie wymaga jednak zwrotu Produktu w oryginalnym opakowaniu. Szacowane koszty zwrotu Produktu z wykorzystaniem firmy profesjonalnie dostarczającej przesyłki wahać się mogą w zależności od wagi i wymiarów zakupionego modelu Produktu (waga i wymiary Produktu widnieją na Karcie Technicznej Produktu) i odległości do miejsca siedziby Sprzedawcy a także wybranej firmy od stu kilkudziesięciu do czterystu złotych brutto.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (np. opatrzona na żądanie Klienta numerem budynku) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Kamet nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

9. JAKOŚĆ TOWARÓW. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować Hova Box bez wad (sprzedać Klientowi wolny od wad Produkt zgodny z Zamówieniem i dokonać jego prawidłowego montażu).
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wyłącza się niniejszym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu ustawowej rękojmi w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 1. Wada fizyczna polega na niezgodności Hova Box z Umową lub nieprawidłowym montażu Produktu w miejscu wskazanym przez Klienta.
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta będącego Konsumentem (odbioru) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Hova Box w tej samej chwili.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej, jeżeli Hova Box ma wadę Klient będący Konsumentem może:
  • żądać wymiany Hova Box na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, przy czym Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Hova Box w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów;
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Hova Box na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Hova Box był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Hova Box na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Hova Box z wadą pozostaje do wartości Hova Box bez wady.
 1. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Hova Box na wolny od wad albo zamiast wymiany Hova Box żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 1. Klient nie może odstąpić od Umowy z powodu wad, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania Hova Box, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Hova Box. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania Hova Box, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Hova Box albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Hova Box.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania zamontowanego Hova Box Klientowi będącego Konsumentem.
 1. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Hova Box na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust.9 powyżej.
 1. W terminach określonych w ust. 9 i 10 może zostać złożone przez Konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Hova Box. Jeżeli Klient, będący Konsumentem, żądał wymiany Hova Box na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany lub usunięcia wady.
 1. Sprzedawca udziela wszystkim Klientom gwarancji jakości na Produkty zgodnie z Kartą Gwarancyjną Produktu dostarczoną wraz z Produktem, dostępną także na Stronie Sklepu Internetowego.
 1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za usterki i problemy Hova Box wynikłe wskutek: 
  • nieprawidłowego zastosowania i obsługi Produktu, w szczególności niezgodnego z jego przeznaczeniem;
  • niewłaściwego, niedbałego lub nieprawidłowego użytkowania Produktu – tj. użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkowania Produktu;
  • nieprawidłowego doboru Produktu do warunków użytkowania;
  • braku konserwacji Produktu w sposób określony w instrukcji użytkowania Produktu;
  • napraw Produktu lub ingerencji w Produkt dokonanych przez Klienta bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Kamet lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Kamet;
  • uszkodzenia lub wadliwego działania Produktu z przyczyn nie leżących po stronie Kamet, w szczególności spowodowanych: uszkodzeniem mechanicznym, niestabilnością podłoża czy też innymi czynnikami zewnętrznymi;
  • demontażu Produktu;
  • modyfikacji lub prób modyfikacji Produktu;
  • instalacji w lub na Produkcie elementów (np. mechanizmów) obcych;
  • zużycia będącego następstwem normalnego korzystania z Produktu;
  • naturalnego działania środowiska naturalnego, w tym wody, soli, ługów, kwasów (w tym działania korozji, z zastrzeżeniem korozji perforacyjnej);
  • braku przestrzegania Instrukcji Eksploatacji Produktu;
  • działania siły wyższej.
 1. Nie uznaje się za wadę Hova Box ograniczonej rozbieżności w zakresie koloru, wykończenia, wymiarów, składu, itp., która jest dopuszczalna w branży, lub której nie można uniknąć ze względów technicznych, w szczególności nie jest wadą odbarwienie struktury lakierniczej wynikłej podczas procesu produkcyjnego, która nie przekracza 5% powierzchni Produktu.
 1. Wszelkie reklamacje związane z Hova Box lub realizacją Umowy lub korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w §2 Regulaminu.
 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz dostarczyć dokumentację zdjęciową problemu. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
  • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • określenie żądania Klienta,
  • danych do kontaktu z osobą składającą reklamację/Klientem.
 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji.
 1. Klient zobowiązany jest udostępnić Hova Box w miejscu jego montażu w celu ustalenia zasadności reklamacji i dokonania ewentualnych napraw/wymian.
 1. Kamet informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wszczyna się na wniosek złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

10. DANE OSOBOWE

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego zamieszczone są w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej pod adresem www.sklep.hova.design/politykaprywatnosci i stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

11. ZASTRZEŻENIA

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu Internetowego, znaku towarowego Hova, znaku towarowego Hova Box, Produktów (w tym nazwy handlowe), a także do wzorców, formularzy, logotypów, fotografii, filmów i animacji zamieszczanych na Stronie Internetowej przysługują Kamet, chyba że wyraźnie zaznaczono odmiennie, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Kamet wyrażoną na piśmie.
 1. Kamet ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku Umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 1. Z zachowaniem przez Konsumenta wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi na przedmiot Umowy Klient zwolni Kamet z wszelkich roszczeń osób trzecich, jeśli takie zostaną skierowane do Kamet, a będą dotyczyć naruszenia posiadania nieruchomości lub ruchomości lub innych roszczeń związanych z dokonanym przez Kamet montażem w miejscu wskazanym przez Klienta, a nie będą wynikać z błędu montażu lub innych przyczyn leżących po stronie Kamet.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na Stronie Internetowej w sposób umożliwiający każdemu Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na Trwałym Nośniku w każdej chwili. 
 1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 1. Kamet zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W zakresie zmian warunków Usług świadczonych na rzecz Konsumentów, którzy założyli Konto zmiana nastąpi w wypadku konieczności rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 1. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Kamet do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kamet.
 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej.
 1. Kamet poinformuje Klienta, który posiada Konto na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy na korzystanie z Usług i likwidacją Konta.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2020 r.

DO ŚCIĄGNIĘCIA: REGULAMINU I OGÓLNE WARUNKI SKLEPU PDF 

    WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl