Polityka prywatności

Uwaga! Poniższe dokumenty mogą być nieaktualne! Jeśli jesteś właścicielem tego sklepu - zaloguj się do panelu i przedłuż ważność aplikacji Shoper Regulaminy, aby mieć zawsze aktualne dokumenty.

Polityka prywatności Sklepu Hova Box www.sklep.hova.design („Sklep”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz danych nieosobowych, w tym plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

KAMET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem Reńska Wieś 47-208, Reński Koniec 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000374967, NIP 7491946930, nr REGON 532408166, kapitał zakładowy w całości opłacony 262.064,00 zł.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: biuro@hova.design.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO)    

Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do uzyskania od Administratora w każdym czasie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące i uzyskania następujących informacji:

 1. jakie jego dane osobowe są przetwarzane, 
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych,
 3. cele przetwarzania,
 4. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 5. (w miarę możliwości) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 6. informacji o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby uprawnionej oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 7. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. jeżeli dane osobowe nie zostałyby zebrane od osoby uprawnionej – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 9. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby uprawnionej;
 10. jeśli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej informacje o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem.
 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 • usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania lub wnosi sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),       

Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. osoba uprawniona, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. okazało się, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba uprawniona, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie uprawnionej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba uprawniona wniosła sprzeciw – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby uprawnionej.
 • przeniesienia danych osobowych do innego administratora (art. 20 RODO).

Użytkownik, którego dane dotyczą,  jest osobą uprawnioną do uzyskania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony KAMET, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy w oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

A także prawo: 

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Nie jesteś zobowiązany podawać nam swoich danych. Dane wskazywane w wypełnianych przez Ciebie formularzach jako obowiązkowe konieczne nam są do wykonania poniższych procesów. Skutki odmowy podania danych wskazane zostały poniżej. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym założenie i utrzymywanie Konta w Sklepie

W jakim celu?

Strona internetowa Sklepu zawiera funkcjonalności opisane szczegółowo w Regulaminie Sklepu Internetowego Hova Box dostępnym pod adresem: https://sklep.hova.design/regulaminy. Dane podawane przy rejestracji Konta służą utrzymywaniu Konta Użytkownika i powiązanym z nim funkcjonalnościom Sklepu, np. złożeniu zamówienia

Na jakiej podstawie?

Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?

Przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o którym mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego Hova Box do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji). 

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie będziesz mieć możliwości wykorzystywania funkcjonalności strony internetowej Sklepu umożliwiającego podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów; będziesz zmuszony podawać swoje dane niezależnie dla kolejnych zakupów osobom posiadającym Konto mogą być dedykowane specjalne rabaty lub promocje, z których nie będziesz mógł skorzystać 

2. Złożenie zamówienia w Sklepie

W jakim celu?

Dane podane przy zamówieniu służą realizacji Twojego zamówienia strona internetowa Sklepu zawiera funkcjonalności sprzedażowe. Zasady sprzedaży określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego Hova Box dostępnym pod adresem: https://sklep.hova.design/regulaminy. Dane podane przy rejestracji Konta w Sklepie lub składaniu Zamówienia są przetwarzane na potrzeby zawarcia lub wykonania umowy zawieranej przez Użytkownika na odległość

Na jakiej podstawie?

umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo? 

przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia.

3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?

Twoje dane kontaktowe do obsługi Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową. 

Jak długo?

 • przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - 1 rok
 • do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględniony zostanie Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie 

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?

Marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).

Na jakiej podstawie?

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

5Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?

Analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

Do momentu wygaśnięcia ważności (patrz punkt Pliki Cookies) lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

6. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu?

Dane kontaktowe - wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych 

Na jakiej podstawie?

Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jak długo?

Do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

7. Subskrypcja newslettera

W jakim celu?

Adres e-mail – wysyłanie newslettera

Na jakiej podstawie?

Umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zw. ze zgodą udzieloną na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Jak długo?

Do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących oferty KAMET S.A. i naszych usług

8. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu?

Dane zgromadzone w procesie będącym podstawą ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie?

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

Do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; Wymóg podania danych osobowych może wynikać z potrzeby procedowania reklamacji, zastrzeżeń lub wniosków dotyczących produktów sprzedawanych przez KAMET S.A. 

Brak dostarczenia danych kontaktowych uniemożliwić może Administratorowi rozpatrzenie reklamacji/wniosku.

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej 

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzone mogą być działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz, historii zamówień na założonym przez Ciebie Koncie. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

DANE NIEOSOBOWE, W TYM PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Plik cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pośrednictwem którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika poprzez jego adres IP, lokalizację i stosowany język, i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji Sklepu 

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies - „sesyjne" oraz „stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Mogą one zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz, np.:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 1 rok od ostatniej wizyty w Sklepie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystywanie plików cookies w przyszłości.

 

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

Niektóre dane nieosobowe mogą być przechowywane jako logi serwera. Dotyczy to następujących danych:

 1. rodzaje przeglądarek internetowych i ich wersje
 2. system operacyjny używany do wywołania strony internetowej Sklepu
 3. adresy stron, z których następujące odesłanie do strony internetowej Sklepu
 4. podstrony strony internetowej Sklep
 5. data i czas otwarcia strony internetowej Sklepu
 6. adres IP
 7. dane dostawcy Internetu

KOMPONENTY ZEWNĘTRZNE ZINTEGROWANE ZE STRONĄ (TZW. WTYCZKI)

Przy każdym wywołaniu strony internetowej Sklepu (poprzez link lub właściwą zakładkę), przeglądarka internetowa Użytkownika automatycznie wywołuje pobranie przekierowania na stronę innego administratora, celem pobrania danych innej strony, co następuje przez pochodzącą od niego wtyczkę. W trakcie tego procesu technicznego podmiot ten jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę strony internetowej Sklepu odwiedził Użytkownik. Zewnętrzne komponenty zintegrowane ze stroną internetową Sklepu należeć mogą do: Instagramu, Pinterest, Facebooka, Gmaila.

Komponenty te gromadzą dane w powiązaniu z kontem Użytkownika danej platformy społecznościowej. W związku z tym dane mogą być integrowane z danymi konta Użytkownika i na nim przechowywane. Za pośrednictwem komponentu przekazywana jest każdorazowo informacja o wizycie zalogowanego na koncie społecznościowym Użytkownika na konkretnej podstronie strony internetowej Sklepu. Zapobiec temu można poprzez wylogowanie się z konta społecznościowego.

INSTAGRAM

Strona internetowa Sklepu posiada zintegrowane komponenty Instagramu. Instagram jest internetową platformą społecznościową służącą wirtualnej komunikacji w Internecie.

Operatorem Instagramu jest Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, budynek 14 Pierwsze piętro, Menlo Park, CA, USA.

Polityka ochrony danych na Instagramie dostępna jest pod adresem help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

PINTEREST

Strona internetowa Sklepu posiada zintegrowane komponenty sieci społecznościowej Pinterest. Pinterest jest siecią społecznościową w Internecie przeznaczoną do gromadzenia treści wizualnych. Sieć ta może służyć wymianie informacji przede wszystkim wizualnych.

Operatorem Pinterest jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103 a dla Użytkowników spoza USA Pinterest Europe Ltd., spółka irlandzka z siedzibą w  Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Polityka Pinterst dotycząca ochrony danych, dostępna jest pod adresem https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy a polityka cookies pod adresem https://policy.pinterest.com/pl/cookies .

FACEBOOK

Strona internetowa Sklepu posiada zintegrowane komponenty sieci społecznościowej Facebook. Facebook służy wirtualnej komunikacji w ramach sieci społecznościowej w Internecie. Sieć ta może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook posiada funkcjonalności umożliwiające tworzenie profili osobistych użytkowników, zarówno prywatnych, jak i biznesowych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady, administratorem Facebooka jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.

Listę wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem developers.facebook.com/docs/plugins/.

Polityka ochrony danych Facebooka dostępna jest pod adresem https://facebook.com/about/privacy/. Użytkownik znajdzie tam informacje, jakie środki podjąć celem eliminacji transmisji z Facebookiem.

GMAIL

Strona internetowa Sklepu posiada zintegrowane komponenty z Gmail. GMail to bezpłatny serwis webmail stworzony i rozwijany przez przedsiębiorstwo Google.

Operatorem GMail jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Polityka ochrony danych Google dostępna jest pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Udostępniamy im Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie lub w ramach przekazania pomiędzy niezależnymi administratorami.

Poniżej znajdziesz listę możliwych odbiorców Twoich danych, przy czym niektórzy odbiorcy mogą obsługiwać więcej niż 1 z wymienionych poniżej procesów (działania):

DZIAŁANIE

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

każde działanie związane ze sklepem:

 hostingodawca

nie ma miejsca 

 

 podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT

nie ma miejsca 

 

 osoby współpracujące z nami na podstawie umów   cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

nie ma miejsca

 

 operator internetowej platformy handlowej

nie ma miejsca

przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych:

 podmiot zapewniający usługi marketingowe

nie ma miejsca

przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych:

 podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie

nie ma miejsca

złożenie zamówienia w Sklepie:

 dostawca płatności

nie ma miejsca

 

 dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie   działalności (np. oprogramowanie księgowe)

nie ma miejsca

 

 dostawca standardowego oprogramowania biurowego   (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

nie ma miejsca

 

 biuro rachunkowe

nie ma miejsca

skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe:

 portale społecznościowe

nie ma miejsca

nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania):

 dostawca standardowego oprogramowania biurowego   (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

nie ma miejsca


Niniejsza Polityka prywatności znajduje odpowiednie zastosowanie do profilu społecznościowego Hova Box na Facebooku:
https://www.facebook.com/hovabox/.

DO ŚCIĄGNIĘCIA: POLITYKA PRYWATNOŚCI PDF 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl