Gwarancja

KARTA GWARANCYJNA PRODUKTU KAMET S.A.

Producent:   KAMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Reńskiej Wsi, adres: ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer REGON: 532408166, NIP: 7491946930 KAMET

Karta Gwarancyjna dotyczy produktu:

Hova Box TYP/LINIA: 
NR KATALOGOWY:
NR i DATA FAKTURY:

zwanego dalej „Produktem”

 

WARUNKI GWARANCJI

1. KAMET udziela na sprzedany Produkt gwarancji jakości. KAMET zapewnia, iż Produkt jest dobrej jakości i nie ma wad, spełnia swoje funkcje, pod warunkiem eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem w warunkach nie odbiegających od typowych, przy normalnym obciążeniu Produktu oraz jego właściwej pielęgnacji i konserwacji.

2. Gwarancja udzielana jest na rzecz nabywcy Produktu od KAMET (dalej „Klient”) i jest ważna wyłącznie z dowodem sprzedaży Produktu (fakturą/rachunkiem/paragonem).

3. W ramach gwarancji jakości KAMET w okresie gwarancyjnym zapewnia usunięcie wad fizycznych Produktu lub wymianę Produktu lub obniżenie ceny, przy czym wybór świadczenia przysługuje wyłącznie KAMET.

4. Gwarancja obowiązuje na terytorium kraju, na którym Produkt został wprowadzony do obrotu przez Kamet (w zakresie zaś sprzedaży przez sklep internetowy na terytorium Polski).

5. Okres gwarancji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty wystawienia dowodu sprzedaży na podstawie Umowy. W przypadku dostarczenia w ramach gwarancji Produktu wolnego od wad, 24 miesięczny termin biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad.

6. Gwarancją są objęte wyłącznie wady, które powstały z przyczyny tkwiącej w Produkcie przed jego wydaniem Klientowi.

7. Jeżeli uprawniony z gwarancji uniemożliwi dokonania naprawy lub oględzin Produktu, w szczególności, gdy odmówi wydania Produktu do naprawy, uważa się, iż zrezygnował z uprawnień z gwarancji.

8. Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w Instrukcji Eksploatacji Produktu oraz należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej np., regulacje, zmiany/ustawienia kodów dostępowych, sprawdzenia działania lub parametrów technicznych Produktu, wymiana baterii ani montaż Produktu.

9. Produkt należy użytkować zgodnie z jego konstrukcją, Instrukcją Eksploatacji Produktu i przeznaczeniem wskazanym w Karcie Technicznej Produktu.

10. Produkt przystosowany jest do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń, przy czym dany model Produktu dedykowany jest określonemu rodzajowi podłoża zgodnie z Kartą Techniczną Produktu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

11. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest dokonanie przez Klienta uzasadnionego i zgodnego z poniższymi wymogami zgłoszenia reklamacyjnego.

12. Aby skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji Klient zobowiązany jest przesłać niezwłocznie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ujawnienia się wady, zgłoszenie reklamacyjne Produktu. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianym wyżej terminie powoduje utratę przez Kupującego prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

13. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinna zostać opisana wada Produktu oraz termin i miejsce jej powstania oraz jej wykrycia przez Klienta. Do każdego zgłoszenia powinny zostać załączone zdjęcia usterki Produktu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny oraz numer telefon kontaktowego oraz adres e-mail.

14. Reklamacja powinna być zgłoszona wraz z kopią dowodu sprzedaży Produktu (faktury, rachunku, paragonu) i przesłana na adres e-mail: biuro@hova.design lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres KAMET: ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś (Polska).

15. Za moment wpłynięcia reklamacji na gruncie niniejszej gwarancji uznaje się potwierdzenie przez KAMET przyjęcia reklamacji w formie pisemnej, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

16. W terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji KAMET ustosunkuje się do zgłoszenia poprzez wystosowanie do Klienta pisma lub wiadomości e-mail, w którym:

a) wskaże, iż uznaje reklamację za nieuzasadnioną;

b) wskaże, iż uznaje reklamację oraz poda sposób jej załatwienia (naprawa/wymiana/obniżenie ceny), a także miejsce, do którego Klient winien dostarczyć Produkt – w razie braku wskazania jest nim siedziba Kamet,

bądź

c) wskaże, iż ocena zasadności zgłoszenia reklamacyjnego będzie możliwa dopiero po przesłaniu reklamowanego Produktu do KAMET oraz wskaże miejsce, do którego Klient winien dostarczyć Produkt.

17. Klient zobowiązuje się ułatwić KAMET stwierdzenie wad i podjęcie czynności w celu ich usunięcia. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji Produktu, Klient zobowiązany jest dostarczyć wszelkich danych i informacji, których zażąda KAMET w celu rozpatrzenia reklamacji.

18. W przypadku, gdy KAMET przyjmie Produkt do reklamacji lub konieczne będzie fizyczne zbadanie Produktu w celu ustalenia zasadności reklamacji, Klient prześle wadliwy Produkt na wskazany przez KAMET adres.

19. Przed wysłaniem wadliwego Produktu, Klient powinien ustalić z KAMET zasady i sposób wysłania przesyłki. Do przesyłki należy dołączyć oryginał zgłoszenia reklamacyjnego z podpisami Klienta wraz z wymaganymi załącznikami. KAMET zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia nieuzgodnionej przesyłki lub przesyłki bez załączonego podpisanego zgłoszenia.

20. Klient zobowiązuje się zapewnić, by w czasie transportu do KAMET Produkt był odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami. W razie wątpliwości co do sposobu zabezpieczenia produktu na czas transportu Klient powinien zwrócić się po instrukcje do KAMET.

21. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest przechowywać reklamowany Produkt w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

22. KAMET dokona nieodpłatnej naprawy Produktów lub wymiany na nowe wolne od wad lub odpowiedniego rozliczenia ceny dla wszystkich Produktów, które zostaną zareklamowane w terminie i zgodnie z opisaną powyżej procedurą i uznane przez KAMET jako Produkty zareklamowane zasadnie.

23. KAMET zastrzega, że termin naprawy uzależniony jest od modelu Produktu, rodzaju uszkodzenia terminu dostarczenia Produktu do KAMET.

24. Decyzja o sposobie realizacji reklamacji gwarancyjnej (naprawa lub wymiana na nowy produkt lub obniżenie ceny) należy wyłącznie do KAMET.

25. Jeżeli KAMET nie może dokonać naprawy wadliwego Produktu oraz nie jest możliwa jego wymiana na nowy KAMET zastrzega sobie prawo rekompensaty wartości/części wartości wadliwego Produktu poprzez wystawienie odpowiedniego dokumentu korygującego dla Klienta i zwrot lub częściowy zwrot (jeśli Produkt nadaje się do użytkowania) wydanych przez niego środków (obniżenie ceny sprzedaży wadliwego Produktu).

26. KAMET nie odpowiada w żaden sposób za dodatkowe koszty powstałe w wyniku wystąpienia usterki Produktu (np. montaż i demontaż) ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do naprawy lub wymiany, rozliczenia ceny samego Produktu oraz zwrotu kosztów jego transportu.

27. W przypadku stwierdzenia przez KAMET braku podstaw do złożenia reklamacji gwarancyjnej Produktu, wszelkie koszty, łącznie z kosztami transportu ponosi Klient.

28. KAMET ma prawo wstrzymać się wobec Klienta, nie będącego konsumentem, z realizacją jego roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji jakości do czasu uregulowania wobec niej przez Klienta wszelkich zaległych należności wobec KAMET. 

29. Żadne z postanowień niniejszej gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień KLIENTA będącego konsumentem wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w tym ich realizacji. 

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

30. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w następujących przypadkach:

a) użytkowania Produktu niezgodnego z jego przeznaczeniem,

b) użytkowania Produktu niezgodnego z zaleceniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Eksploatacji, o których mowa powyżej lub użytkowania niezgodnego z Instrukcją Eksploatacji Produktu,

c) mechanicznego uszkodzenia Produktu,

d) niewłaściwego przechowywania Produktów, np. układanie ciężkich przedmiotów na Produkcie,

e) wykonania w Produkcie jakichkolwiek przeróbek i zmian konstrukcyjnych, 

f) wykonania (lub prób wykonania) napraw Produktu przez Klienta we własnym zakresie, lub przez osoby nieuprawnione (tj. inne niż KAMET),

g) uszkodzeń powstałych w wyniku montażu Produktu niezgodnego z Instrukcją Montażu,

h) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia Produktu (otarcia, rozdarcia, zarysowania, pęknięcia itp.).; przez niewłaściwe przewożenie należy rozumieć w szczególności niezachowanie należytej staranności w zabezpieczeniu przewożonych elementów,

i) braku okresowej konserwacji Produktu wskazanej w Ogólnych Warunkach Eksploatacji lub Instrukcji Eksploatacji Produktu, 

j) stwierdzenia niewłaściwego wykonania zabiegów czyszczenia i konserwacji Produktu,
w szczególności uszkodzeń powstałych w wyniku użycia do czyszczenia lub konserwacji Produktu środków nie wymienionych w Ogólnych Warunkach Eksploatacji wskazanych powyżej lub Instrukcji Eksploatacji Produktu lub środków wprost zabronionych w Ogólnych Warunkach Eksploatacji wskazanych powyżej lub Instrukcji Eksploatacji Produktu,

k) uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej i zdarzeń losowych tj. okoliczności typu: powódź, pożar, zniszczenia w czasie wojny, rozruchów,

l) podejmowania innych czynności zabronionych w Instrukcji Eksploatacji Produktu. 

31. Nie są wadami Produktu objętymi gwarancją:

a)  różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikających z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych Produktu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano Produkt, tj. w szczególności: różnice w fakturze i odcieniu, a wynikające ze specyfiki danych materiałów oraz naturalnych właściwości komponentów użytych w Produkcie,

b) różnice w stopniu twardości pojedynczych elementów wyrobu wynikające z ich zróżnicowanej wielkości oraz uwarunkowanych zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi,

c) zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej zgodnie z instrukcją eksploatacji Produktu, w  tym uszkodzenia powstałych w wyniku normalnego zużycia Produktu,

d) uszkodzenia Produktu widoczne przy zakupie Produktu i niezakwestionowane w chwili odbioru Produktu przez Klienta,

e) Wady i uszkodzenia, w następstwie których obniżono cenę Produktu przy zakupie. 

32. Nie będą uznawane reklamacje gwarancyjne spowodowane błędnym wyobrażeniem Klienta o Produkcie w przypadku, gdy zamówienie realizowane jest w oparciu o symbol katalogowy Produktu i odpowiada on dokumentacji technicznej Produktu.

Data: 28 października 2020 r.

DO ŚCIĄGNIĘCIA: KARTA GWARANCYJNA PDF

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl